Ажлын  удирдамж

Монголын  асуудал  эрхлэх

хэлтсийн  ажлын  удирдамж


Нэг. Үйл  ажиллагааны  удирдамж

1/  Монголүндэстний оршинсуужбуйбүс нутгуудадхоёр  талынхамтынажиллагаагөрнүүлэх.

2/  ДэлхийнМонголүндэстнийнийгэмлэгээсдэлхийдаяархинийтмонголүндэстнүүдтэй уялдаахолбоотогтоохүйл ажиллагаагааөргөжүүлэн хөгжүүлэхэдзөвлөмжөгөн туслах. 

3/  МонголУлсынзалуучуудТайваньдХятадынхэл,соёлыгсудлансуралцахадзөвлөгөө  өгч  туслах. 

4/  Монгол  Улсынмэргэжлийнзалууболовсонхүчнийгбэлтгэнсургахбамэргэжилдээшлүүлэхажлыг  зохион  байгуулах. 

5/  Монгол  үндэстний  уламжлалтбаярнаадамболонурлагсоёлынтөрөлбүрийнаргахэмжээгзохион  байгуулах.

6/  ТайваньдахьМонгол  үндэстнүүдтэй харилцаахолбоо  тогтоохбаэдийн  засгийнтусламжүзүүлэх.

7/  Монголүндэстэн залуучуудыгшатдэвшинсуралцах, хөдөлмөрэрхлэх,  хичээлээсгадуурх аргахэмжээнд  зөвлөлгөө  өгч туслах.

8/  ТайваньньМонголУлсболонХятадтайхамтран  Монгол,Төвдсудлалаар  эрдэм  шинжилгээсудалгааныажил  хийх, семинарлекцзохионбайгуулж  хамтынажиллагаагөрнүүлэн  хөгжүүлэх.

 

 Хоёр. Үндсэн  ажил

1Монгол  үндэстний оршинсуужбуйбүснутгуудадхоёр  талынхамтын  ажиллагаагдэмжинөрнүүлэх.

1).ТайваньньМонголУлстайбодитхарилцаагаауламбэхжүүлж, олонталынхамтынажиллагаагөргөжүүлэн  хөгжүүлэхүүднээс хоёр  талынсалбархоорондыналбаныхүмүүсийн  харилцан  айлчлалболон  судалгааны  ажлыг  зохион  байгуулж, түүнд  холбогдохарга  хэмжээг  авч  хэрэгжүүлэх.

2).МонголУлсруухүнтомилонилгээжуг  асуудлаар  холбогдох  албаныхүмүүстэйуулзаж, тухайн  үеийн  шаардлагатаймэдээ, материалыгцуглуулах.

3).Хоёр  талөөр өөрийн орондооалбанбайрбуйболгонтухайнгазарзорчижбуйТайваныбизнесменболонбусад  хүмүүсийн  эрхашгийгхамгаалантуслах, хоёр  талынхөрөнгөоруулалтболонэдийн  засгийн  харилцаагулам  гүнзгийрүүлэх.

2/  Монголсудлалаар  эрдэм шинжилгээний хуралзохион  байгуулах

Дотоодынтөрийнбусбайгууллагуудадэдийнзасгийнтусламжүзүүлэн   Монголсудлалаарэрдэм  шинжилгээнийбагахурал  зохион  байгуулахажлыгдаатгахбадотоодынэрдэм  шинжилгээ, судалгаанытөвшингдээшлүүлэх.

3/  МонголУлсынзалуучууднутагтааочоодХятадынхэлсоёлыгүргэлжлүүлэн судлануралцахадзөвлөлгөөөгөх.

Tyс  хороо  ньМонгол  болонгадаададамьдарчбуйМонгол  үндэстнүүдийн хоорондхарилцаахолбоотогтоохгүүрболохынхоохувьдгадаадынболон  МонголУлсын  шилдэгзалуучуудыгсурганбэлтгэхүүднээс ялангуяаТайваньдхятадхэл,соёлыгсудлан  суралцахад  нь  зөвлөмжөгөх. Эдгээрзалуучуудэхорондооболон  цагаачиланамьдарчбуй  нутагтааочсоныдараатусхорооны  гадаад  дахьМонголын  асуудалэрхлэххэлтсийналивааүйл ажиллагаа,  арга  хэмжээ  зохион  явагдахадидэвхисанаачилгатайгаароролцонтуслах.

4/  МонголУлсынмэргэжлийнболовсонхүчнүүдийгсургалтандхамруулах  бамэргэжилдээшлүүлэхажлыгзохион  явуулах.

ТайваньдМонгол  УлсынТөрЗасгийндээддундудирдах  хүмүүсзасагзахиргааныудирдлага, мэдээлэлзүй,хуульэрх  зүй, оёдол  нэхмэл, хөдөөаж  ахуй, шинжлэх  ухаан, техник  технологи  гэхмэтолонсалбарынмэргэжлийнсургалтандхамруулах, дадлага  хийлгэх, мэргэжил  дээшлүүлэхзэрэгажлыгхариуцанявуулах  бахоёр  талынбодит  харилцааг  түлхүүөрнүүлж, найрамдалт  харилцааныүндэс суурийгтавих.

5/  МонголТөвдсудлалынэрдэмтдийгсонгоншалгаруулж, судалгааявуулахболонлекцуншуулаххэлбэрээрхамтынажиллагаагөрнүүлэх. 

1).МонголУлс, ХятадынбүснутагболонгадаадынбусадорныМонголТөвдсудлаачэрдэмтдийгсонгон  шалгаруулжТайваньдлекцуншуулансудалгааявуулах. 

2).ТайванысудлаачдыгМонголУлсадбогинохугацаанылекцуншихболонсудалгааявуулахадэдийнзасгийндэмжлэгүзүүлэн туслах.

6/  ГадааддотоодынМонголүндэстнүүдийн хооронд  харилцаа  холбоо  тогтоох  үйлчилгээ

явуулах.

1).ТайваньдахьМонголугсааныиргэдээдэмжинхамгаалж  туслах  нь  тyc хорооныүндсэн  голчухалажлуудыннэгюм. Өндөр настан, эмзэгбүлгийнхэн, ганцбие, аргэрийннөхцөлхүндболонгэрбүлийнзолгүй  явдлаас  амьдралынэх  үүсвэргүй, амьдрахчадваргүйболсонТайваньдахь  Монгол  ахан  дүүстэээдийн  засгийнонцгой  тэтгэлэгүзүүлэх.

2).Тус  хороо  нь  Монгол, Төвд  үндэстнийбиеийн  байцаалтхүссэнөргөдлийн бичигбаримтыгшалганцэгцлэхийнтулдҮндсэн  хуульд  заасныдагууТайвань  дахь  МонголТөвд  үндэстнээ анхааранхаламжилж, хүний  хуульёсныэрхүүргийг хамгаалахзорилгоохэрэгжүүлнэ.Энэүүднээс “МонголТөвд  үндэстнийбиеийнбайцаалтыгтодорхойлохжурам”–г  боловсрууланПарламентаарбатлуулж, улмаар2002 оны  12-рсарын18-ныөдөр Ерөнхийлөгчёсчилсоноорхэрэгжүүлжэхэлсэн.

3).ТайбэйхотынМонголчуудыннутгийнзөвлөл” болон“ Монголын  соёлын  нийгэмлэг” –ээсТайваньдахьМонголүндэстнүүдтэй харилцаахолбоотогтоохүйл ажиллагааявуулахадньзөвлөлгөөөгч, Монголугсаатныэвнэгдлийгбэхжүүлэн, соёлыг  түгээхэд  түлхэц  үзүүлэх. 

4).ГадааддахьМонголугсаатнуудааДэлхийн  Монголүндэстний  нийгэмлэгийнсалбархороогбайгуулансэтгэл  санаагаанэгтгэхэдньзөвлөлгөө  өгөн  тусалжбайна. Eрөнхий  хороо  ньАНУ-ынНью-Жэрси/ New Jersy /-дбайрлажбайна.

7/  Гадаад  дахьМонголүндэстэннэгт  нөхдөөтөрсөн  нутагтааирж  баярёслолдоролцоходньхүлээн  авах  баЧингис  хаанытахилгын  өдрийг тэмдэглэж  байх.

1).Билгийнтооллооржилбүрийн3-рсарын21-ныөдөр Чингисхаанытахилгынөдрийг тэмдэглэнөнгөрөөдөг баЕрөнхийлөгчтус  хорооныдаргыгтусбаярын  гол  тахилчаартомилдог. Энэхүү  баярт5 Юан/Yuan / болон  бусад  албанбайгууллагуудынтөлөөлөгчидоролцонёслол  төгөлдөртэмдэглэдэг.

2).Монгол  Улсын  дуу  бүжгийн  чуулгыг Тайваньд  уринаялантоглолтхийлгэж, Монголорны  урлагийнсайханбүтээлүүдээстолилуулахаасгаднадотоодынардтүмэндээМонголынуламжлалт  ёс  заншлаас  танилцуулансуртчилах.

8/  Монголүндэстэн залуучуудыгшатдэвшинсуралцуулах, хөдөлмөр  эрхлэхболонхичээлээсгадуурх  аргахэмжээгзохионбайгуулахадзөвлөмжөгөх.

1).Тайвань  дахь  Монголүндэстэн залуучуудаашатдэвшин  суралцах, хөдөлмөр  эрхлэхэдньзөвлөлгөө  өгч  туслахньтус хорооны  олон  жилийнтурш  зохион  явуулж  буй  ажлыннэгюм. Тус  хорооньТайваньдахь  Монгол  үндэстэн оюутанзалуучуудыг  хичээнгүйлэн  суралцахыгдэмжихүүднээс улиралбүр оюутны  тэтгэлэг  олгохоосгаднасурлагаартэргүүнийоюутнуудадсургалтынтэтгэлэг, шилдэггарамгайамжилтгаргасаноюутнуудадшагнал  олгох.

2).МонголТөвдугсаанышилдэгтэргүүнийзалуучуудаа  дэмжинурамхайрлахүүднээс тусхороонь  сургалтын  зардлыгнь  хариуцдагбажилбүрМонгол  Төвдугсаанынэгоюутангөөрийн зардлаарэлсүүлэнсуралцуулдаг  байна.

3).Жил  бүрийн  тогтсон  хугацаанд“Тайвань  дахь  МонголТөвд  угсаатаноюутанзалуучуудаасэх  хэлнийхнь  шалгалт” авдагбатэдгээр  оюутнуудад  шат  ахин  суралцахад  нь  зөвлөлгөөөгч  туслах. 

9/  ДотоодынМонголТөвдсудлалынэрдэмшинжилгээнийболовсон  хүчинг  бэлтгэх.

1).Тус  хорооны“  МонголТөвдхэлбичгийнсургалтынтэтгэлэголгохжурам”-ын  дагууМонгол  Төвд  хэлийг  сонгонамжилттайсуралцсаних  дээдсургуулийншилдэгоюутнуудадсургалтынтэтгэлэг  олгох.

2).Эрдэмтэнсудлаач, ихсургуулийн  багшболонаспирантурт  суралцагсдыггадаад  болон  МонголУлсад  судалгааныажилхийнматериалцуглуулахадэдийнзасгийндэмжлэг  үзүүлэх  ба  эрдэмшинжилгээ, судалгааныхааүр өгөөжийг дээшлүүлэх.